دسته‌بندی نشده

اقدامات لازم ھنگام ورود جوجه ھا به سالن

اقدامات لازم ھنگام ورود جوجه ھا به سالن آماده سازي سالن براي ورود جوجه ھا از اھمیت ويژه اي برخوردار است و ھنگام ورود جوجه ھا به مجتمع پرورشي كارھاي…

یکشنبه 29 آوریل 18 ادامه مطلب